Hudobné pozdravy Košice

Hudobné pozdravy Košice

Autor: RTVS

07.01.2014 00:50

Hudobné pozdravy Rádia Regina Košice Gratulačná relácia pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.

Vysielací čas: pondelok – piatok: 12:30 – 14:00 sobota: 13:00-14:00 nedeľa: 13:00-15:00

 

Poplatok za objednaný pozdrav:

pondelok - piatok: spoločný pozdrav 4,90 € vrátane DPH, pri oneskorení 8,30 €

pondelok - piatok: samostatný pozdrav 9,90 € vrátane DPH, pri oneskorení 13,20 €.

sobota, nedeľa, sviatok: samostatný pozdrav 18,20 € vrátane DPH, pri oneskorení 21,50 €

Ak návrh textu blahoželania presahuje 10 riadkov písaných na PC, pís. stroji, resp. ručne písaného textu, treba k základnému poplatku priplatiť sumu 3,30 €.

Platbu možno uhradiť poštovým poukazom typu U, resp. bankovým prevodom:

Číslo účtu: IBAN SK 6911000000002624455221

Číslo účtu: 2624455221

Kód banky: 1100

variabilný symbol: 450

Adresát:  RTVS, Slovenský rozhlas, Rastislavova 13, 043 07 Košice

 

 

Postup pri objednaní hudobného pozdravu: čitateľne napísaný text pozdravu, meno a adresu komu je hudobný pozdrav adresovaný, návrh textu čitateľným písmom, návrh hudobnej skladby (plus dve alternatívy), meno a adresu žiadateľa a doklad o úhrade musí byť doručený najneskôr 14 dní pred termínom vysielania. V prípade nedodržania tejto lehoty si Slovenský rozhlas vyhradzuje právo zaradiť pozdrav na termín, ktorý vyhovuje z programových a technických dôvodov. Žiadosť musí obsahovať telefónny kontakt žiadateľa. V prípade uhradenia poplatku bankovým prevodom je potrebné v poznámke pri vklade uviesť meno žiadateľa, alebo jubilanta.

Doklad o úhrade za hudobný pozdrav treba poslať spolu so žiadosťou o zahratie faxom na číslo 055/6822953, resp. e-mailom na: pozdravy.kosice@rtvs.sk alebo písomne na adresu: RTVS, Slovenský rozhlas, Rastislavova 13, 043 07 Košice. Slovenský rozhlas vráti žiadateľovi poplatok v prípade, ak žiadateľ písomne zruší žiadosť o odvysielanie hudobného pozdravu najneskôr 3 dni pred navrhovaným termínom vysielania relácie. V prípade úmrtia možno zrušiť žiadosť aj telefonicky v deň vysielania relácie. Podrobnejšie informácie je možné získať na telefónnych číslach 055/6822914, 055/68 22952; alebo na e-mailovej adrese: pozdravy.kosice@rtvs.sk.

 

Slovenský rozhlas je oprávnený: neakceptovať návrh žiadateľa na konkrétnu skladbu, ak žánrová zhoda so žiadanou skladbou bude zachovaná; neakceptovať návrh žiadateľa, ak je text pozdravu v rozpore s dobrými mravmi; upravovať žiadateľom navrhnutý text po štylistickej a gramatickej stránke s tým, že zmysel textu bude zachovaný; odvysielať hudobný pozdrav v najbližšom možnom termíne, ak z technických a programových dôvodov nemôže hudobný pozdrav odvysielať v navrhnutom termíne.

 

Kontakty: Rozhlas a televízia Slovenska, organizačná zložka Slovenský rozhlas, Moyzesova 7, 040 01

Košice, e-mail: pozdravy.kosice@rtvs.sk,

telefón: 055/6822914, 055/ 6822952

Živé vysielanie
17:06